St. Margaret, V.M.

Misrah Santa Margerita, Sannat, Gozo

Church

St. Margaret, V.M.