St. Anne (old parish)

Marsaskala, Marsaskala, Malta

Church

St. Anne (old parish)