Our Lady of Sorrows

Triq Abela Scolaro, Hamrun, Malta

Church

Our Lady of Sorrows