St Anthony

Cimiterju tar Rabat, Rabat, Malta

Chapel

St Anthony